Statut - Stowarzyszenie Wiarus Płock

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut


STATUT

STOWARZYSZENIA „WIARUS – STOWARZYSZENIE ROZWOJU STRZELECTWA I KULTYWOWANIA POLSKIEJ TRADYCJI HISTORYCZNEJ”


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „WIARUS – Stowarzyszenie Rozwoju Strzelectwa i Kultywowania Polskiej Tradycji Historycznej” w Płocku, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania szeroko pojętych idei: sportu strzeleckiego, kolekcjonerstwa broni, rekonstrukcji historycznej i kultywowania dziejów oręża polskiego.
   Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Płock. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo                                        
    o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji  o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


8. Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie oraz doskonalenie poziomu sportu strzeleckiego jako dyscypliny o charakterze wyczynowo – rekreacyjnym, stowarzyszanie osób zajmujących się kolekcjonerstwem militariów oraz zaangażowanych w tworzenie rekonstrukcji historycznych.
9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) systematyczne doskonalenie i podnoszenie umiejętności sportowych członków Stowarzyszenia, popularyzację wiedzy dot. strzelectwa, opiekę trenerską, organizację, treningów, zawodów i udział swoich członków w rywalizacji sportowej,
b) działalność edukacyjną polegającą na organizowaniu kursów i szkoleń doskonalących, także dla osób spoza stowarzyszenia, posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń  oraz innych podmiotów zewnętrznych – w tym szkoleń przygotowawczych dla kandydatów do pracy w służbach mundurowych,
c) integrację środowiska kolekcjonerów, upowszechnianie wiedzy dot. militariów, działalność muzealniczo-wystawienniczą, publikacje popularyzatorskie, organizowanie i współorganizowanie spotkań pasjonatów kolekcjonerstwa,
d) wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z kultywowaniem tradycji historycznej, w tym zwłaszcza z działalnością Płockiego Bractwa Kurkowego,
e) propagowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
f) podejmowanie wszelkich innych, prawem dozwolonych, działań zmierzających do realizacji celów statutowych,


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
11. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
12. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i obywatelstwo polskie,  .
13. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd  uchwałą zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.
14. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego.
15. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
17. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, o której mowa  w pkt. 13 na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd.
18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
19. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
20. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia   
i żądania informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniania działalność władz Stowarzyszenia,
d) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia  i z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.
21. Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną
zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień, o których mowa                                  
     w pkt. 20 a) z  wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.
22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
24. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
25. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
26. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek :
a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającegolub honorowego,
b) wystąpienia ze Stowarzyszenia na skutek pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
27. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka
postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, utraty praw obywatelskich na skutek  prawomocnego wyroku sądu lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.
28. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
29. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.
30. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub wykluczenia  członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.  


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


31. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
32. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata,
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje,
c)  Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym,
d)   Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie,
e)  Kadencja władz Stowarzyszenia wybranych  na zebraniu założycielskim rozpoczyna się z dniem rejestracji Stowarzyszenia przez Sąd.  
33. Uchwały Walnego Zebrania Członków  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, zaś Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów  przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym , chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
34. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji, uważa się dzień odbycia
Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności,
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach ,
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek, co najmniej połowy  członków
Stowarzyszenia,
35. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w pkt. 32  dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje  obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

Walne Zgromadzenie Członków


36. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
37. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
38. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, listem zwykłym lub pocztą  elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
39. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
40. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości  składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

Zarząd


41. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie                            na
na zewnątrz.
42. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
43. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
44. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) ustalanie terminu i sposobu uiszczania składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna


45. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
46. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
47. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków  oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
48. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE


49. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) z dochodów z działalności gospodarczej - w przypadku jej podjęcia przez Stowarzyszenie.
50. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym  Stowarzyszenia oraz w kasie do kwoty 500,00zł /pięćset złotych/ bez
ograniczeń czasowych.
51. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
52. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia Zarząd podejmuje uchwałą.
53. Do zawierania umów, w tym także o rachunek bankowy, udzielanie pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w tym  w sprawach mających na celu rozporządzenia  majątkowe, o których mowa w pkt. 52 Statutu  wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
54. Z majątku stowarzyszenia nie udziela się pomocy na zewnątrz.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


55. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów –                         ( 2/3 uprawnionych do głosowania ), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
56. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
57. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz przepisy Kodeksu cywilnego.Płock, dnia 13.12.2014 r.

<>

REGULAMIN
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
stowarzyszenia  WIARUS – Stowarzyszenie Rozwoju Strzelectwa i Kultywowania Polskiej Tradycji Historycznej w PłockuPrzepisy ogólne

§ 1.


1. Walne Zgromadzenie Członków (zwane dalej “Walnym Zgromadzeniem”) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.
3. Porządek dzienny i termin Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Stowarzyszenia
4. Do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Zarząd Stowarzyszenia załącza porządek obrad oraz zagadnienia, które omawiane będą na zebraniu.

§ 2.


1. Walne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zgromadzenia spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
2. Wybrany przewodniczący zgromadzenia przeprowadza wybór sekretarza zebrania w sposób określony w ust. 1.

§ 3


1. Każde następne Walne Zgromadzenie – jeśli nie uchwali własnego regulaminu - obraduje według regulaminu niniejszego.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.

§ 4


1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu
2. Prawo do głosowania ma każdy członek stowarzyszenia nie zalegający z opłatami członkowskimi w terminie Walnego Zgromadzenia.
3.  Każdy uprawniony do głosowania członek Stowarzyszenia posiada prawo do jednego głosu oraz – zgodnie z § 21 Statutu - do głosów udzielonych mu na drodze pisemnego pełnomocnictwa przez innych uprawnionych członków Stowarzyszenia.
4. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą :
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni uprawnieni do udziału w głosowaniu w rozumieniu  §20 pkt a Statutu Stowarzyszenia,.
2) z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający

5. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zgromadzenia, zgłaszają się kolejno do głosu.

§ 5


Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.

Sprawy wyborcze

§ 6


Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§ 7


Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać ustnie lub pisemnie w czasie Walnego Zgromadzenia wszystkie osoby uprawnione do udziału w głosowaniu w rozumieniu § 32 p. d  Statutu Stowarzyszenia
.

§ 8


Kandydat do władz Stowarzyszenia musi znajdować się na sali obrad Walnego Zgromadzenia i wyrazić zgodę na kandydowanie – zgodnie z §32 p. d Statutu..

§ 9


1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zgromadzeniem są:

1) Zarząd składający się z 3 do 7 osób, w tym z prezesa  i dwóch wiceprezesów. Prezesa  i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.                                                                   2)  Komisja Rewizyjna – składająca się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego,zastępcy oraz sekretarza.


Głosowanie


§ 10.

1. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:

1) członków zarządu – na karcie wyborczej pozostawia się nie skreślone co najmniej 3 nazwiska i nie więcej niż 7 nazwisk kandydatów do zarządu, czyli tyle ile przewiduje statut.
2) członków komisji rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się co najmniej 3 nazwiska i nie więcej niż 5 nazwisk nie skreślonych.

2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także jeżeli na karcie wyborczej pozostanie inna ilość nazwisk nie skreślonych, niż określono w ust. 1 pkt 1 – 3.
3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

4. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w dniu wyboru.
5. Głosowanie inne z wyjątkiem wyborów i odwołania władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie.

Podejmowanie uchwał

§ 11.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale ponad połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania z wyłączeniem głosowań , o których przebiegu Statut stanowi inaczej.   W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. W przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący działając w oparciu o §9 p. f Statutu wyznacza w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwał.Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium

§ 12.


1. Wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia projekty planu pracy rozpatrywane są w trybie określonym w § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu.
3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi

Zakres zadań organów Walnego Zgromadzenia


§ 13.


Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.

§ 14

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:
1) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad
2) zarządza wybory Sekretarza
3) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
4) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
5) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
6) wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
7) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zgromadzenia
8) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia oraz podjęte uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


§ 15.


1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.