Sekcja strzelecka - Stowarzyszenie Wiarus Płock

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sekcja strzelecka

Sekcje

PATENT STRZELECKI

Do uprawiania strzelectwa niezbędne jest posiadanie dokumentu, stwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji, zwanego Patentem Strzeleckim. Nadaje go, zawiesza i cofa Komisja Licencyjna PZSS.
Warunkiem uzyskania Patentu Strzeleckiego jest:
1. przynależność wnioskodawcy od co najmniej 3 miesięcy do klubu zrzeszonego w PZSS,                         

2. złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, potwierdzonego przez:
          a. lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa,
          b. kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy od co najmniej 3 miesięcy do klubu należącego do PZSS oraz                    potwierdzajacego przeprowadzenie szkolenia wstępnego.

3. zdania egzaminu.
Patent strzelecki uprawnia do:
1.
Uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na którą został wydany,
2. Ubiegania się o uzyskanie licencji zawodniczej PZSS,
3. Ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa,
4.
Ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych

EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI

1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
2. Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości:
1) obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;
2) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;
3) regulaminów strzeleckich;
4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych;
5) znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.
    Czas egzaminu teoretycznego – 20 min.
3. Część praktyczna obejmuje:

1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy;
2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania amunicją, i rozładowywania oraz zabezpieczania, i
    odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności;
3) sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni

LICENCJA ZAWODNICZA

Postępowanie w sprawie Licencji zawodniczej PZSS przyznawanej po raz pierwszy wszczyna się na wniosek zainteresowanego:
- będącego członkiem klubu sportowego posiadającego licencją klubowa PZSS,                                         

- posiadającego patent strzelecki,                                                                                                                         
- posiadającego orzeczenie lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym uczestnictwo we współzawodnictwie w sporcie                 strzeleckim.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego