Sekcja kolekcjonerska - Stowarzyszenie Wiarus Płock

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sekcja kolekcjonerska

Sekcje

*****************************************************************
STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERSKIE                                                                                                                                                                                                        - krótki poradnik

Wszystkich zainteresowanych kolekcjonerstwem broni zachęcamy do przystąpienia do działającego w Płocku, przy ul. Gierzyńskiego 17, stowarzyszenia „WIARUS – Stowarzyszenie Rozwoju Strzelectwa i Kultywowania Polskiej Tradycji Historycznej”.

Cele Stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie kolekcjonerstwa broni palnej sportowej tj. integrację środowiska kolekcjonerów, upowszechniania wiedzy dot. militariów, działalność muzealniczo – wystawienniczą, publikacje popularyzatorskie oraz organizowanie spotkań pasjonatów kolekcjonerstwa, a także wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z kultywowaniem polskiej tradycji historycznej.


Zgodnie z pkt. 9 a Statutu,  Stowarzyszenie realizuje
swoje cele także poprzez systematyczne doskonalenie i podnoszenie umiejętności sportowych swoich członków, opiekę trenerską, organizowanie treningów, zawodów i udział swoich członków w rywalizacji sportowej – a więc także cele zbieżne z założonymi przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
Stowarzyszenie WIARUS działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000548430.

O jego charakterze kolekcjonerskim decydują zapisy Statutu uchwalonego na zebraniu założycielskim, przez członków założycieli, w dniu 13 grudnia 2014 roku.

Aby uzyskać pozwolenie na broń palną w celu kolekcjonerskim, konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się bronią lub
wykazanie okoliczności, które uzasadniają zwolnienie z egzaminu. Taką okolicznością zwalniającą z egzaminu przed organem Policji jest posiadanie licencji zezwalającej na uprawianie strzelectwa sportowego. Istotne jest jednak to, że licencja zawodnicza PZSS  nie jest w przypadku pozwolenia kolekcjonerskiego przesłanką wydawania pozwolenia na broń, jest tylko okolicznością, która powoduje zwolnienie od egzaminu przed organem Policji.
W związku z powyższym, wśród licznych pożytków wynikających z przynależności do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że np. utrata licencji zawodniczej PZSS nie powoduje powstania przyczyny do cofnięcia pozwolenia na broń, bo zgodnie z art. 18 ust  4 ustawy o broni i amunicji: właściwy organ Policji może cofnąć
pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania.                                                                                                                                                                 
      
Ponieważ licencja nie stanowiła w tym przypadku podstawy wydania pozwolenia na broń, a jedynie podstawę zwolnienia od egzaminu, nie zachodzi przyczyna umożliwiająca cofnięcie pozwolenia.

Do podania na broń w celu kolekcjonerskim każdy wnioskodawca powinien dołączyć zaświadczenie dowodzące członkowstwa w stowarzyszeniu, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji opisanymi w statucie stowarzyszenia. Do zaświadczenia należy dołączyć odpis Krajowego Rejestru Sądowego oraz statut stowarzyszenia (najlepiej poświadczony za zgodność przez sąd rejestrowy)
Broń palna posiadana w celu kolekcjonerskim może być wykorzystywana na strzelnicy. W oparciu o legitymację posiadacza broni w celu kolekcjonerskim, można nabyć także amunicję do tej broni.
Broń palną posiadaną w celu kolekcjonerskim można przenosić, zabronione jest tylko (w myśl art. 10 ust. 8) noszenie broni załadowanej.
Z ustawy o broni i amunicji jednoznacznie też wynika, że
broni palnej posiadanej w celu kolekcjonerskim można używać na zawodach strzeleckich.

OPŁATY :
Wpisowe – 100 zł
Składki członkowskie - 120 zł/rok  ( 30 zł / kw.)
Tel. do kontaktu -  Wojciech Sokołowski - 602 465 166

<>



      Po co mi broń kolekcjonerska?

Zgodnie z postanowieniami naszego Statutu: „Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania szeroko pojętych idei: sportu strzeleckiego, kolekcjonerstwa broni, rekonstrukcji historycznej  i kultywowania dziejów oręża polskiego.”  Swoje cele realizuje m. in. poprzez: „integrację środowiska kolekcjonerów, upowszechnianie wiedzy dot. militariów, działalność muzealniczo-wystawienniczą, publikacje popularyzatorskie, organizowanie i współorganizowanie spotkań pasjonatów kolekcjonerstwa”.

Od strony praktycznej, jeden z istotnych pożytków z posiadania pozwolenia kolekcjonerskiego, charakteryzuje dobrze poniższa konwersacja między posiadaczem pozwolenia, a adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z bronią:


- pytanie czytelnika:                                                                                                                                                        
                                                             „Należąc do stowarzyszenia kolekcjonerskiego oraz klubu strzeleckiego i mając patent strzelecki oraz licencję zawodniczą uzyskałem bez egzaminu pozwolenie na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich. Czy rezygnując obecnie z przynależności  do klubu strzeleckiego i przedłużania licencji zawodniczej na kolejny rok, ale utrzymując przynależność do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, utracę pozwolenie na broń?”

- odpowiedź mec.  J. Cieśli:                                                                                                                                                
                                                                  „Nie ma takiej możliwości prawnej. Przynależność do klubu strzeleckiego i licencja zawodnicza wraz z patentem strzeleckim zostały w tym przypadku wykorzystane do zwolnienia z egzaminu przed organem Policji. Nie miały natomiast znaczenia do uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich, gdyż o tym rozstrzygała ważna przyczyna posiadania broni do tego celu, jakim była przynależność  do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Ta ważna przyczyna trwa nadal, a w związku z tym Policja nie może w takiej sytuacji cofnąć pozwolenia kolekcjonerskiego na broń palną sportową.”

Zgodnie z tym co powyżej, warunkiem wystarczającym do utrzymania posiadanego pozwolenia kolekcjonerskiego jest sama przynależność do stowarzyszenia o takim charakterze, bez żadnych warunków dodatkowych. Może to mieć  duże znaczenie w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających odnowienie licencji sportowej (np. dłuższego wyjazdu, choroby itp.), co mogłoby  skutkować cofnięciem pozwolenia na broń palną do celów sportowych.


Jedyną istotną różnicą  między pozwoleniem na broń do celów sportowych, a pozwoleniem do celów kolekcjonerskich jest - w przypadku tego ostatniego - zakaz przenoszenia broni załadowanej.

       
Broń nabywana na podstawie obydwu pozwoleń wpisywana jest do tej samej Legitymacji posiadacza broni.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego