Członkowie - Stowarzyszenie Wiarus Płock

Idź do spisu treści

Menu główne:

Członkowie

W myśl naszego Statutu członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Członkowie będący osobami fizycznymi dzielą się na członków:
- zwyczajnych,
- wspierajacych,
- honorowych.

Warunkiem zostania członkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia przez osobę fizyczną jest jej pełna zdolność do czynności prawnych, polskie obywatelstwo i złożenie pisemnej deklaracji, wg wzoru określonego przez Zarząd. Również Zarząd decyduje o przyjmowaniu nowych członków zwyczajnych, poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały zwykłą większością głosów.

Członkiem wspierającym może zostać zarówno osoba fizyczna jak i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Sowarzyszenia. Jest to jedyny przypadek kiedy członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba prawna.

Członkiem honorowym może być jedynie osoba fizyczna która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

O prawach i obowiązkach członków Stowarzyszenia szczegółowo traktuje Rozdział III Statutu Stowarzyszenia, a o przyjmowaniu nowych członków możemy przeczytać w zakładce Rekrutacja.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego